اخبار
مراسم دوره اندازی سالمندانمراسم دوره اندازی سالمندان
مراسم دوره اندازی بین سالمندان مرکز روزانه جهاندیدگان برگزار گردید. ادامه
مراسم برگزاری ختم قرآن سالمندانمراسم برگزاری ختم قرآن سالمندان
سالمندان مرکز روزانه جهاندیدگان جهت ختم قرآن در ماه رمضان حضور به هم می رسانند. ادامه
بازدید اعضای پایگاه خواهران خیرنساء کریم اباد بهادران از خانه سالمندان نشاط مهریزبازدید اعضای پایگاه خواهران خیرنساء کریم اباد بهادران از خانه سالمندان نشاط مهریز
جمعی از اعضای پایگاه خواهران خیرنساء کریم اباد بهادران ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه