اخبار
بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد یزد از خانه سالمندان مهریزبازدید دانشجویان دانشگاه آزاد یزد از خانه سالمندان مهریز
دانشجویان دانشگاه آزاد یزد در روز شنبه 26ابان97 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل اوردند. ادامه
بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریزبازدید دانشجویان دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریز
دانشجویان دانشگاه یزد چهارشنبه 24ابان97 از خانه سالمندان مهریز بازدید نمودند. ادامه
بازدید دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد از خانه سالمندان مهریزبازدید دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد از خانه سالمندان مهریز
دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد چهارشنبه 23ابان97 از خانه سالمندان مهریز بازدید نمودند. ادامه